Aktualności

Uwagi czytelników do kursowania busów w powiecie suskim

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 nasilił się problem związany z komunikacją zbiorową w powiecie suskim. Wielu mieszkańców zwracało się do naszej redakcji z problemem przeładowanych busów czy kursów niedostosowanych do potrzeb pasażerów (m. in. problem wybranych busów, które odjeżdżają kilka minut przed zakończeniem lekcji przez uczniów).

W dniach 5-6 września 2022 r. za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku, a także dzięki otrzymywanym wiadomościom mailowym zebraliśmy zestaw kilkudziesięciu uwag pasażerów do obecnych rozkładów jazdy. Poniżej prezentujemy statystykę zebranych uwag i próśb:

 • linia Jordanów – Sucha Beskidzka – 25 uwag
 • linia Zawoja – Sucha Beskidzka – 9 uwag
 • linia Zawoja – Kraków – 5 uwag
 • linia Jordanów – Sidzina – 2 uwagi
 • linia Lachowice – Sucha Beskidzka – 2 uwagi
 • linia Juszczyn – Maków Podh./Sucha Besk. – 2 uwagi
 • linia Grzechynia – Sucha Beskidzka – 1 uwaga
 • linia Krzeszów/Tarnawa – Sucha Beskidzka – 1 uwaga
 • linia Sucha Beskidzka – Stryszawa – 1 uwaga
 • linia Sucha Beskidzka – Bieńkówka – 1 uwaga
 • linia Sucha Beskidzka – Bielsko-Biała – 1 uwaga

Wszystkie uwagi zostały przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej do przewoźników obsługujących poszczególne linie. Uwagi zostały przesłane do następujących firm przewozowych:

 • Przewóz Osób Leszek Strączek (Sucha Beskidzka – Bieńkówka)
 • BUS Transport prywatny Krzysztof Janowiec (Jordanów – Sucha Beskidzka, Juszczyn – Maków Podh./Sucha Besk., Krzeszów/Tarnawa – Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka – Bielsko-Biała)
 • “MAJA BUS” Leszek Dyrcz (Sucha Beskidzka – Stryszawa, Grzechynia – Sucha Beskidzka)
 • “MASTERCAR” Kinga Ponicka (Jordanów – Sidzina)
 • Sabrina Rak “Rs” (Lachowice – Sucha Beskidzka)
 • Usługi Transportowe Sebastian Oleksy (Sucha Beskidzka – Bieńkówka)
 • “Wójtowicz Travel” Mateusz Wójtowicz (Zawoja – Sucha Beskidzka)
 • X-Bus Sp. z o.o. Sp.k. (Zawoja – Kraków, Zawoja – Sucha Beskidzka)

Pierwsze z firm przekazały nam już odpowiedzi na przesłane uwagi. Będziemy publikować je na łamach naszego portalu w kolejnych artykułach.

Uwagi czytelników zostały przekazane osobiście przez naszą redakcję w dniu 6 września do Wydziału Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Poniżej prezentujemy otrzymaną od pracowników Wydziału odpowiedź dotyczącą przekazanych uwag.

 

W odpowiedzi na przedstawione spostrzeżenia dotyczące kursowania busów na terenie powiatu suskiego uprzejmie informujemy, iż wszelkie uwagi zostają na bieżąco przekazywane przedsiębiorcom prowadzącym przewozy na liniach regularnych naszego powiatu. 

W tym miejscu warto podkreślić, iż Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej na chwilę obecną nie jest organizatorem transportu zbiorowego w oparciu o ustawę o transporcie zbiorowym i nie wyłoniło jednego operatora, lecz transport ten organizowany jest w oparciu o przewozy komercyjne, czyli poprzez prywatnych przewoźników na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń na linie regularne.

Od początku roku szkolnego tutejszy Organ odbiera sygnały, w głównej mierze  dotyczące uczniów szkół, którzy zaczęli borykać się z problemem dojazdu do placówek. Dochodziło do przypadków, kiedy przepełnione środki komunikacji nie zabierały czekających na przystankach. Powyższe jest spowodowane większą liczbą uczniów niż w latach poprzednich czy też zakupem biletu miesięcznego danego ucznia u innego z przewoźników. Przedsiębiorcy każdorazowo informowani są o potrzebach podróżnych i w większości przypadków „busy” zastępują autobusami, bynajmniej w godzinach porannych oraz popołudniowych, kiedy potrzeby podróżnych są największe. Nadmieńmy, iż tutejszy Wydział czeka na odpowiedź z ponadpodstawowych szkół, do których wystąpiono z prośbą, o wypełnienie na lekcjach wychowawczych ankiet dotyczących potoków podróżnych. Problem stanowią również wydłużone godziny zajęć szkolnych. W tym przypadku przedsiębiorcy mają kłopot z czasem pracy swoich kierowców. 

Lokalna społeczność podnosi również temat braku w sprzedaży biletów miesięcznych u części z przewoźników, których cena jest zdecydowanie niższa aniżeli biletów jednorazowych. W tej kwestii Organ czyni wszelkie dostępne przepisami prawa starania, aby wymóc na przedsiębiorcach prowadzących przewóz osób chęć sprzedaży biletów miesięcznych, które de facto dofinansowuje Urząd Marszałkowski. Z kolei w kwestii dotyczącej zmiany godzin tudzież minut w rozkładach jazdy, tutejszy Organ w przypadku złożonego wniosku przez przedsiębiorcę o zmianę danych w rozkładzie jazdy reaguje natychmiastowo. Procedura wydłuża się jednak przez wzgląd na to, iż Organ ustawowo uzgadnia zezwolenia z wójtami gmin i burmistrzami miast przez których miejscowości przebiega dana linia komunikacyjna. 

Przypominamy, iż wszelkie uwagi dotyczące kursów na liniach wykraczających poza obręb powiatu np. w kierunku Krakowa należy składać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, który udzielił takowego zezwolenia. 

Odnosząc się do przedmiotowej sprawy, na uwagę zasługuje również fakt, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną specustawa zezwala przewoźnikom na zawieszenie wykonywania części kursów oraz na skracanie długości linii. Powyższe wynika z brzmienia art. 15n ustawy z dnia 2 marca 2020 roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”  (Dz. U. z 2021 poz. 2095 z późń. zm.). Artykuł 15n cytowanej ustawy wskazuje, iż warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych nie stosuje się w przypadku: 

1.  konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

2. braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Ponadto warto podkreślić, iż od 2016 roku ustawą „o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej…” ważność zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych jest rokrocznie przedłużana. Zatem należy uznać, iż przedłożone przez przewoźników rozkłady jazdy ważne do 2016 roku, obowiązują do dnia dzisiejszego.

Powyższe, wciąż obowiązujące zapisy ustaw w znacznej części utrudniają możliwość kontroli przedsiębiorców prowadzących przewozy na liniach regularnych w powiecie suskim. Jednakże w miesiącach październik – grudzień br., upoważnieni pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej dokonają licznych kontroli drogowych lokalnych przewoźników. Celem takowych działań jest kontrola zgodności wykonywanych kursów z rozkładami jazdy, weryfikacja składanych petycji mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg.